Monday, February 1, 2016

Man Mandira - Shivam Mahadevan | Katyar Kaljat Ghusli | Shankar Mahadevan & Sachin Pilgaonkar

 
मन मंदिरा… तेजाने…
मन मंदिरा… तेजाने उजळून घेई साधका
मन मंदिरा… तेजाने उजळून घेई साधका
संवेदना… संवेदना… संवादे सहवेदना… जपताना
मन मंदिरा…
तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी
तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी
स्वयंप्रकाशी तू तारा…..
स्वयंप्रकाशी तू तारा
चैतन्याचा गाभारा
भर पंखातून स्वप्न उद्याचे
भर पंखातून स्वप्न उद्याचे
झेप घे रे पाखरा
उजळून घेई साधका
मन मंदिरा.. तेजाने उजळून घेई साधका
मन मंदिरा… मन मंदिरा…
मन मंदिरा…
नी नी नी सासासा नी नी नी सासासा
नीनी सासा रेरेसासा नी धप
मपप मपप मपप मपप मपनीधप मगरेमगरेसानीसा
नी़नी़सासा रेरेसासा नी़नी़सासा रेरेसासा…
मपपम पनीधप मपपम पनीधप
रेगरेगरेसा धनीधनीधप रेगरेगरेसा…

No comments:

Post a Comment