Thursday, October 22, 2015

Dhaga Dhaga Song Video - Dagdi Chawl | Ankush Chaudhari, Pooja Sawant | marathi song with lyricsअसे  कसे  ये ..
बोलायचे
असे  कसे , बोलायचे
न  बोलता  आता
तुझ्या  सवे  तुझ्या  विना
असायचे  आता

डोळ्यात  या ,
रोज  तुला  जपायचे  रे  आता
सांग  जरा,
असे  कसे   लपायचे  हे   आता ..

मन  धागा  धागा  जोडते  नवा  आं
मन  धागा  धागा  रेशमी  दुंआं
मन  धागा  धागा  जोडते  नवा  आं
मन  धागा  धागा  रेशमी  दुंआं

ताना  नाना  नाआ
ताना  नाना  नाआ
ताना  नाना  नाआ
ताना  नाना  नाआ

रोज  बहाणे  नवे
शोधून  मी  थकते
तुझ्याच  मागे  मन
येऊन  हि  चुकते

क्षण आतुर , आतुर  झाले
रोज  काहूर , काहूर  नवे  ..

मन  धागा  धागा  जोडते  नवा  आं
मन  धागा  धागा  रेशमी  दुं  आं
मन  धागा  धागा  जोडते  नवा  आं
मन  धागा  धागा  रेशमी  दुं  आं

टन  नाना  नाआ
टन  नाना  नाआ
टन  नाना  नाआ
टन  नाना  नाआ

No comments:

Post a Comment