Tuesday, October 20, 2015

Shantabai | शांताबाई | Orignal Song | Sanjay Londe I marathi song with lyrics


शांताबाई,
शांताबाई,
शांताबाई
शांताबाई

रूपाची खान,
दिसती छान,
लाखात छान,
नजरेचा बाण,
तिरकमाण मारीती चकरा तुझा ग नखरा,
इकडुन तिकडं मारीती चकरा,
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा

शांताबाई,
शांताबाई,
शांताबाई
आग शांताबाई

तेरा ये जलवा,
माहीमचा हलवा,
जिवाचा कालवा,
मनाला भूलवा,
मामाला बाेलवा,
कालवा-हलवा, कालवा-हलवा, कालवा-हलवा
कालवा-हलवा, कालवा-हलवा, कालवा-हलवा

शांताबाई,
शांताबाई,
शांताबाई
आग शांताबाई

अटक मटक चवळी चटक,
लटक मटक वा-यानं उडती केस झटक,
लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक
लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक
लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक

शांताबाई,
शांताबाई,
शांताबाई
आग शांताबाई

खटापटा हीचा नटापटा,
आहाे पटापटा कसा झटापटा,
जीव लटापटा आहाे लटापटा,
हीचा नटापटा बघा पटापटा,
कसा-नटापटा, कसा लटापटा,कसा-नटापटा, कसा लटापटा
कसा-नटापटा, कसा लटापटा,कसा-नटापटा, कसा लटापटा

शांताबाई,
शांताबाई,
शांताबाई
आग शांताबाई

गिरकी घेतीया गरा गरा,
पदर उडताेय भरा भरा,
हिराेनी दिसती जरा जरा,
तरर रारी रराररा,
शांताबाई,
शांताबाई,
शांताबाई
आग शांताबाई

रूपाची खान,
दिसती छान,
लाखात छान,
नजरेचा बाण,
तिरकमाण मारीती चकरा तुझा ग नखरा,
इकडुन तिकडं मारीती चकरा,
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा

शांताबाई, शांताबाई,  शांताबाई, शांताबाई
शांताबाई, शांताबाई,  शांताबाई, शांताबाई
आग शांताबाई

No comments:

Post a Comment