Thursday, May 22, 2014

Chala Jejurila Jau - navara mazha navsach-Marathi Song

लई  दिसाची  हौस  राया
चला  आता  पुरी  करू  - २
चला  जेजुरीला  जाऊ  - ६

एक  आना  अबलक   घोडा  - २
त्याची  रेशीम  खाली  सोडा  - २
माग  बसा   मी  पुढ्यात  बसते  - २
जगाला  कौतुक  दावू
चला  जेजुरीला  जाऊ  - ६

जेजुरी  गडावर  जाऊ  - २
देव  माल्हारीला पाहू  - २
आपण   दोघ  जोडीजोडीने   -
बेल  भंडारा  वाहू 
चला  जेजुरीला  जाऊ  - ६

No comments:

Post a Comment