Friday, May 23, 2014

May Bhavani tujhe lekaru, marathi song movie "Shabbas sunbai"

मायभवानी, तुझे लेकरू कुशीत तुझिया येई
सेवा मानून घे आई

तू विश्वाची रचिली माया, तू शीतल छायेची काया
तुझ्या दयेचा ओघ अखंडीत, दुरित लयाला नेई

तू अमला अविनाशी किर्ती, तू अवघ्या आशांची पूर्ती 
जे जे सुंदर आणि शुभंकर पूर्णत्वा ते नेई 

तूच दिलेली मंजुळ वाणी, डोळ्यांमधले निर्मळ पाणी
तुझ्या पूजना माझ्या पदरी याविण दुसरे नाही

No comments:

Post a Comment