Thursday, May 8, 2014

Tujhya Vina ,marathi song - Eka Lagnachi Dusri Goshta


तुझ्याविना ,तुझ्याविनातुझ्याविना ,तुझ्याविना
भास का हा तुझा होत असे मला ... सांग ना
लागते ओढ का सारखी अशी ... सांग ना
झालो अनोळखी माझा मलाच मी
वाटे मला का व्यर्थ सारे ... सांग ना
तुझ्याविना ,तुझ्याविना

भास का हा तुझा होत असे मला ... सांग ना
लागते ओढ का सारखी अशी ... सांग ना
झाले अनोळखी माझी मलाच मी
वाटे मला का व्यर्थ सारे ... सांग ना
तुझ्याविना ,तुझ्याविना

उमजून सारे जरी खेळ हा मांडला
तरीही कसा सांग ना जीव हा गुंतला
झाले आता जरी होते जसे मनी
का हे बदलले अर्थ सारे ... सांग ना
तुझ्याविना ,तुझ्याविना

वाट होते माझी तुझी जरी वेगळी
सोबतीची तरी आस सांग का लागली
फिरुनी पुन्हा नवे नाते मला हवे
जीव तुटतो का हा असा रे ... सांग ना

No comments:

Post a Comment